Recommended vapor pressure and thermophysical data for ferrocene

M. Fulem, K. Ružicka, C. Cervinka, M.A. Alves da Rocha, L.M.N.B.F. Santos, R.F. Berg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  45 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)530-540
  TijdschriftThe Journal of Chemical Thermodynamics
  Volume57
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit