Real-time control of a catalytic solid in a fixed bed reactor based on in-situ spectroscopy

S.M. Bennici, B.M. Vogelaar, T.A. Nijhuis, B.M. Weckhuysen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

No Abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5412-5416
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume46
Nummer van het tijdschrift28
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Real-time control of a catalytic solid in a fixed bed reactor based on in-situ spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit