Reactions of Pyridyl-Functionalized, Chelating 3-Phosphinines in the Coordination Environment of RhIII and IrIII

I.M.J. Krom, de, E.A. Pidko, M. Lutz, C. Muller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7523-7531
Aantal pagina's9
TijdschriftChemistry : A European Journal
Volume19
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit