Reaction of tervalent phosphines with the 7-norbornadienyl cation

P. Schipper, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)133-135
TijdschriftPhosphorus and the Related Group V Elements
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1973

Citeer dit