Reaction of polyvinyl alcohol with aluminum isopropoxide

R. Hippe, A.L. German

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
142 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)845-847
TijdschriftEuropean Polymer Journal
Volume14
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit