Reaction kinetics, reaction products and compressive strength of ternary activators activated slag designed by Taguchi method

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

65 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reaction kinetics, reaction products and compressive strength of ternary activators activated slag designed by Taguchi method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemical Engineering