Reaction-diffusion model for the preparation of polymer gratings by patterned ultraviolet illumination

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)
176 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reaction-diffusion model for the preparation of polymer gratings by patterned ultraviolet illumination'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie