Ray tracing objects defined by sweeping a sphere

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    12 Citaten (Scopus)
    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ray tracing objects defined by sweeping a sphere'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen