Rate enhancement of nucleophilic substitution reactions in phosphate esters. Influence of conformational transmission on the rate of solvolysis in alkyl diphenylphosphinates

A.E.H. de Keijzer, L.H. Koole, W.J.M. van der Hofstad, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1453-1456
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Organic Chemistry
Volume54
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit