Rate-determining stage in NO SCR with propane on low-exchanged Cu-ZSM-5 catalyst

E.V. Rebrov, A.V. Simakov, N.N. Sazonova, E.S. Stoyanov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The kinetics of the NO SCR with propane has been studied on a low-exchanged Cu-ZSM-5 catalyst. The study of the kinetics of individual reaction stages (2-nitrosopropane isomerization to acetone oxime and reaction of adsorbed acetone oxime with gaseous NO) has shown that the NO reaction with acetone oxime is the rate-determining stage in the whole chain of transformations leading to the formation of molecular nitrogen in the low-temperature region below 300 °C. The kinetic analysis of the reaction has revealed that at the temperatures above 300 °C propane plays a more important role.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)129-134
TijdschriftCatalysis Letters
Volume64
Nummer van het tijdschrift2-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rate-determining stage in NO SCR with propane on low-exchanged Cu-ZSM-5 catalyst'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit