Rapid phenotype hemoglobin screening by high-resolution mass spectrometry on intact proteins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)220-226
TijdschriftClinica Chimica Acta
Volume460
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit