Rapid and systematic access to quasi-diblock copolymer libraries covering a comprehensive composition range by sequential RAFT polymerization in an automated synthesizer

J.J. Haven, C. Guerrero-Sanchez, D.J. Keddie, G. Moad

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  34 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)492-497
  TijdschriftMacromolecular Rapid Communications
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - feb 2014

  Citeer dit