Randomized algorithms for on-line scheduling problems : how low can't you go?

L. Stougie, A.P.A. Vestjens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)89-96
TijdschriftOperations Research Letters
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit