Random fatigue of spot welded lap joints

J.L. Overbeeke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

4 Citaten (Scopus)
28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)81-83
TijdschriftMetal construction
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit