Raman spectroscopy combined with small angle X-ray scattering and wide angle x-ray scattering as a tool for the study of phase transitions in polymers

G.K. Bryant, H.F. Gleeson, A.J. Ryan, J.P.A. Fairclough, D. Bogg, J.G.P. Goossens, W. Bras

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  36 Citaten (Scopus)
  206 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2114-2117
  TijdschriftReview of Scientific Instruments
  Volume69
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit