Radio-over-MMF techniques - Part II: microwave to millimeter-wave systems

A.M.J. Koonen, M. Garcia Larrode

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

164 Citaten (Scopus)
287 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Radio-over-MMF techniques - Part II: microwave to millimeter-wave systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie