Racemization-free synthesis of S-alkylated cysteines via thiol-ene reaction

G. Triola, L. Brunsveld, H. Waldmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Treatment of differently protected and unprotected cysteines with a variety of alkenes in the presence of a radical initiator (AIBN) afforded the corresponding S-alkylated cysteines in high yields and without racemization.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3646-3649
TijdschriftJournal of Organic Chemistry
Volume73
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Racemization-free synthesis of S-alkylated cysteines via thiol-ene reaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit