Rabi oscillations in the optical pumping of a metastable neon beam with a cw dye laser

J.P.C. Kroon, H.A.J. Senhorst, H.C.W. Beijerinck, B.J. Verhaar, N.F. Verster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We report the measurement of Rabi oscillations in the optical pumping of a beam of metastable neon atoms in a three-level system with a cw dye laser. The laser beam is focused on the atomic beam, resulting in an interaction time with the laser beam of the order of the spontaneous lifetime of the induced transition. The Rabi oscillations are measured by a velocity-resolved analysis of the optically pumped metastable atoms. Adiabatic following is observed when the atoms cross the laser beam outside the waist, induced by the Doppler shifts due to the curvature of the wave fronts.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3724-3732
Aantal pagina's9
TijdschriftPhysical Review A: General Physics
Volume31
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1985

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rabi oscillations in the optical pumping of a metastable neon beam with a cw dye laser'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit