Quantum theory of condensed permanent gases III the equation of state of liquids

J. Boer, de, R.J. Lunbeck

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    34 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantum theory of condensed permanent gases III the equation of state of liquids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen