Quantification of the liquid window of deep eutectic solvents

Laura J.B.M. Kollau, Mark Vis, Adriaan van den Bruinhorst, A. Catarina C. Esteves, Remco Tuinier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

79 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantification of the liquid window of deep eutectic solvents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology