Quantification of the liquid window of deep eutectic solvents

Laura J.B.M. Kollau, Mark Vis, Adriaan van den Bruinhorst, A. Catarina C. Esteves, Remco Tuinier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

75 Citaten (Scopus)
88 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantification of the liquid window of deep eutectic solvents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemistry