Quantification of local surface strains of cat gastrocnemius medialis muscle during contraction

H. Bavel, van, C.A.J. Holtzer, J.L. Leeuwen, van, A.M.M. Muijtjens, P.J.B. Willems, M.R. Drost

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)323-334
TijdschriftNetherlands journal of Zoology
Volume48
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit