Purcell effect in the stimulated and spontaneous emission rates of nanoscale semiconductor lasers

B. Romeira, A. Fiore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
155 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Purcell effect in the stimulated and spontaneous emission rates of nanoscale semiconductor lasers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie