Psychological detachment from work during non-work time: linear or curvilinear relations with mental health and work engagement?

A. Shimazu, K. Matsudaira, J. de Jonge, N. Tosaka, K. Watanabe, M. Takahashi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
393 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)282-292
TijdschriftIndustrial Health
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2016

Citeer dit