Prosodic realizations of global and local structure and rhetorical relations in read aloud news reports

Hanny den Ouden, Leo Noordman, Jacques Terken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prosodic realizations of global and local structure and rhetorical relations in read aloud news reports'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Rekenkunde

Sociale wetenschappen