Proposal for a superconducting photon number resolving detector with large dynamic range

S. Jahanmirinejad, A. Fiore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
143 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Proposal for a superconducting photon number resolving detector with large dynamic range'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie