Properties of cold collisions of 39K atoms and of 41K atoms in relation to Bose-Einstein condensation

H.M.J.M. Boesten, J.G.C. Tempelaars, B.J. Verhaar

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  30 Citaties (SciVal)
  82 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Properties of cold collisions of 39K atoms and of 41K atoms in relation to Bose-Einstein condensation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Physics