Propagation velocity and reflection of pressure waves in the canine coronary artery

M.G.J. Arts, R.T.I. Kruger, W. Gerven, van, J.A.C. Lambregts, R.S. Reneman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

68 Citaten (Scopus)
128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)469-474
TijdschriftAmerican Journal of Physiology : Heart and Circulatory Physiology
Volume237
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit