Progress in the chemistry of ternary and quaternary nitrides

R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
85 Downloads (Pure)

Samenvatting

A review, with 52 refs., of recent developments in the chem. of nitrides and oxynitrides of multi-component systems. In the first part recent work in the Si-Al-O-N-Mg system is described. In the second part attention is paid to lithium ion conductors, new earth alk. compds., zirconium oxynitrides and B-C-N compds. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1815-1822
TijdschriftPure and Applied Chemistry
Volume66
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Progress in the chemistry of ternary and quaternary nitrides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit