Progress in motion estimation for video format conversion

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Two generations of application specific ICs for motion compensated consumer video format conversion (MC-VFC) are available, and real time DSP software for MC-VFC has been demonstrated. The breakthroughs enabling this progress have come from motion estimation. The paper gives an overview of the progress achieved in motion estimation for consumer electronics applications
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)449-459
Aantal pagina's11
TijdschriftIEEE Transactions on Consumer Electronics
Volume46
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Progress in motion estimation for video format conversion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit