Profiling personality traits with games

Carlos Pereira Santos, Kevin Hutchinson, Vassilis Javed Khan, Panos Markopoulos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Profiling personality traits with games'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen