Production of nitric/nitrous oxide by an atmospheric pressure plasma jet

C.A. Douat, S. Hübner, R.A.H. Engeln, J. Benedikt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer025027
Pagina's (van-tot)1-11
TijdschriftPlasma Sources Science and Technology
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 mrt 2016

Citeer dit