Processing induced properties in glassy polymers: application of structural relaxation to yield stress development

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Processing induced properties in glassy polymers: application of structural relaxation to yield stress development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie