Pressure dependence of the Verwey transition in magnetite: An infrared spectroscopic point of view

J. Ebad-Allah, L. Baldassarre, M. Sing, R. Claessen, V.A.M. Brabers, C.A. Kuntscher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
118 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer073524
Pagina's (van-tot)073524-1/4
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Applied Physics
Volume112
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit