Prepubertal impact of protein intake and physical activity on weight bearing peak bone mass and strength in males

T. Chevalley, J.P. Bonjour, M.-C. Audet, F. Merminod, B. van Rietbergen, R. Rizzoli, S.L. Ferrari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
79 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prepubertal impact of protein intake and physical activity on weight bearing peak bone mass and strength in males'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen