Preparation of polymeric nanoparticles and observation on the structure of novel nanosized physical hydrogels by AFM and SEM methods (Chinese)

Y.Q. Zhao, W. Ming, J.H. Hu, Shoukuan Fu, Min-Qian Li, S.F. Chen, Q.H. Xiong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)984-986
Aantal pagina's3
TijdschriftChemical Journal of Chinese Universities
Volume20
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit