Preparation and ESR of phosphorus spiro compounds Part I : (Short communication)

R. Rothuis, T.K.J. Luderer, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)836-840
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume91
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1972

Citeer dit