Preferences for a multimedia web platform to increase awareness of cultural heritage: A stated choice experiment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Heritage Management
VolumeXX
Nummer van het tijdschriftX
DOI's
StatusE-publicatie vóór gedrukte publicatie - okt 2021

Citeer dit