Preface to the CVD special issue : atomic-scale-engineered materials (ASEM)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)186-188
TijdschriftChemical Vapor Deposition
Volume20
Nummer van het tijdschrift7-8-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit