Preface to special issue on Multiscale computational homogenization : from microstructure to properties

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)507-509
TijdschriftInternational Journal for Multiscale Computational Engineering
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit