Preface : Tenth Carolus Magnus Summer School on plasma and fusion energy physics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)vii-vii
Aantal pagina's1
TijdschriftFusion Science and Technology
Volume61
Nummer van het tijdschrift2T
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit