Prediction of magnetic hysteresis in the force of a pre-biased E-core reluctance actuator

N.H. Vrijsen, J.W. Jansen, E.A. Lomonova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prediction of magnetic hysteresis in the force of a pre-biased E-core reluctance actuator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen