Prediction of emulsion drop size distributions with population balance equation models of multiple drop breakage

N.B. Raikar, S.R. Bhatia, M.F. Malone, D.J. McClements, C. Almeida-Rivera, P.M.M. Bongers, M.A. Henson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

43 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prediction of emulsion drop size distributions with population balance equation models of multiple drop breakage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemical Engineering