Predicting the duration of theme park visitors'activities: an ordered logit model using conjoint choice data

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)375-385
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Travel Research
Volume41
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit