Postgrowth tuning of semiconductor vertical cavities for multiple-wavelength laser arrays

A. Fiore, Y.A. Akulova, J. Ko, E.R. Hegblom, L.A. Coldren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Postgrowth tuning of semiconductor vertical cavities for multiple-wavelength laser arrays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie