Poly(vinyl chloride) membrane electrode on a graphite substrate for the potentiometric titration of tetramethylammonium bromide with sodium tetraphenylborate

C.L.M. Holten, H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
73 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1211-1214
TijdschriftAnalyst
Volume115
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit