Polysemy in the domain-specific pedagogical use of graphs in science textbooks: The case of an electrocardiogram

M.W. Eijck, van, M.J. Goedhart, T. Ellermeijer

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    3 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Polysemy in the domain-specific pedagogical use of graphs in science textbooks: The case of an electrocardiogram'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen