Polynomial time approximation algorithms for machine scheduling: ten open problems

P. Schuurman, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

101 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We discuss what we consider to be the 10 most vexing open questions in the area of polynomial time approximation algorithms for NP-hard deterministic machine scheduling problems. We summarize what is known on these problems, we discuss related results, and we provide pointers to the literature.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)203-213
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Scheduling
Volume2
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polynomial time approximation algorithms for machine scheduling: ten open problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit