Polymeric materials: a self-healing elastomer

J.L. Wietor, R.P. Sijbesma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

71 Citaten (Scopus)

Samenvatting

"Heal thyself!": A thermoplastic rubber material has recently been developed that can completely mend itself when the fracture interfaces are rejoined and left to heal for a moderate time. This smart rubber is easy to synthesize and displays excellent mechanical properties.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8161-8163
Aantal pagina's3
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume47
Nummer van het tijdschrift43
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polymeric materials: a self-healing elastomer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit