Polymer synthesis in ionic liquids : towards a green industry

C.A. Guerrero-Sanchez, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

The screening of six ionic liqs. used as reaction media in free radical polymn. of Me methacrylate and styrene was performed. AIBN was used as initiator for the polymn. of Me methacrylate and benzoyl peroxide in the case of styrene. Soly. of the used ionic liqs. in these monomers and water was also investigated. The obtained results show that certain ionic liqs. can be used in an efficient and ecol. way in polymn. processes
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)321-322
TijdschriftPolymer Preprints
Volume45
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polymer synthesis in ionic liquids : towards a green industry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit